Неуспешната революция на Карл Полани. Либералният световен ред отново се срива

Автор: Томас Фази

Снимка: Law & Liberty

Малцина мислители на XX век са имали такова трайно и дълбоко влияние като Карл Полани. „Някои книги отказват да изчезнат – изхвърлят ги във водата, но те отново изплуват и остават на повърхността“, отбелязва Чарлз Киндълбъргър, икономически историк, за шедьовъра на Полани „Великата трансформация“. Това е по-вярно от всякога, 60 години след смъртта на Полани (23 април 1964 г.) и 80 години след публикуването на книгата. Тъй като обществата продължават да се борят с границите на капитализма, книгата вероятно остава най-острата критика на пазарния либерализъм, писана някога.

Роден в Австрия през 1886 г., Полани е израснал в Будапеща в заможно немскоезично буржоазно семейство. Въпреки че последното е номинално еврейско, Полани рано приема християнството – или по-точно християнския социализъм. След края на Първата световна война той се премества в „червената“ Виена, където става редактор на престижното икономическо списание Der Österreichische Volkswirt (Австрийски икономист) и ранен критик на неолибералната или „австрийската“ икономическа школа, представена между другото от Лудвиг фон Мизес и Фридрих Хайек. След превземането на Германия от нацистите през 1933 г. възгледите на Полани стават обществено остракирани и той се премества в Англия, а през 1940 г. – в Съединените щати. Пише „Голямата трансформация“, докато преподава в колежа Бенингтън във Върмонт.

Полани си поставя за цел да обясни огромните икономически и социални трансформации, на които е станал свидетел през живота си: края на века на „относителния мир“ в Европа от 1815 до 1914 г. и последвалото изпадане в икономически сътресения, фашизъм и война, които все още продължават по време на публикуването на книгата. Той проследява тези катаклизми до една-единствена, всеобхватна причина: възхода на пазарния либерализъм в началото на XIX в. – убеждението, че обществото може и трябва да бъде организирано чрез саморегулиращи се пазари.

За него това не представлява нищо друго освен онтологично прекъсване на голяма част от човешката история. Преди XIX в., настоява той, човешката икономика винаги е била „вградена“ в обществото: тя е била подчинена на местната политика, обичаи, религия и социални отношения. Земята и трудът, в частност, не са били разглеждани като стоки, а като части от едно ясно изразено цяло – от самия живот.

Постулирайки уж „саморегулиращата се“ природа на пазарите, икономическият либерализъм преобърна тази логика. Той не само изкуствено разделя „обществото“ и „икономиката“ на две отделни сфери, но и изисква подчиняването на обществото, на самия живот, на логиката на саморегулиращия се пазар. За Полани това „означава не по-малко от управлението на обществото като допълнение към пазара. Вместо икономиката да е вградена в социалните отношения, социалните отношения са вградени в икономическата система“.

Първото възражение на Полани срещу това е морално и е неразривно свързано с християнските му убеждения: просто е погрешно да се третират органичните елементи на живота – човешките същества, земята, природата – като стоки, произведени за продажба. Подобна концепция нарушава „свещения“ ред, който е управлявал обществата през по-голямата част от човешката история. „Включването на [труда и земята] в пазарния механизъм означава да се подчини същността на самото общество на законите на пазара“, твърди Полани. И в този смисъл той е това, което можем да наречем „консервативен социалист“: той се противопоставя на пазарния либерализъм не само по причини, свързани с разпределението, но и защото той „атакува тъканта на обществото“, разрушавайки социалните и общностните връзки и пораждайки атомизирани и отчуждени индивиди.

Това се отнася до второто ниво на аргументацията на Полани, което е по-практично: пазарните либерали може и да са искали да отделят икономиката от обществото и да създадат напълно саморегулиращ се пазар, и да са положили много усилия, за да постигнат това, но техният проект винаги е бил обречен на провал. Той просто не може да съществува. Както той пише в началото на книгата: „Нашата теза е, че идеята за саморегулиращ се пазар предполагаше сурова утопия. Подобна институция не би могла да съществува за какъвто и да е период от време, без да унищожи човешката и природната субстанция на обществото; тя би унищожила физически човека и би превърнала заобикалящата го среда в пустиня.“

Според Полани човешките същества винаги ще реагират срещу опустошителните социални последици от неограничените пазари и ще се борят да подчинят икономиката в някаква степен на своите материални, социални и дори „духовни“ желания. Това е източникът на неговия аргумент за „двойното движение“: тъй като опитите за отделяне на икономиката от обществото неизбежно предизвикват съпротива, пазарните общества постоянно се оформят от две противоположни движения. Съществува движението за постоянно разширяване на обхвата на пазара и контрадвижението, което се съпротивлява на това разширяване, особено що се отнася до „фиктивните“ стоки, най-вече труда и земята.

Това води до третото ниво на критиката на Полани, което разрушава ортодоксалния либерален разказ за възхода на капитализма. Именно защото в пазарната икономика няма нищо естествено, а тя всъщност представлява опит за нарушаване на естествения ред на обществата, тя никога не може да възникне спонтанно – нито да се саморегулира. Напротив, държавата е била необходима, за да наложи промените в социалната структура и човешкото мислене, които са позволили създаването на конкурентна капиталистическа икономика. Прокламираното разделение на държавата и пазара е илюзия, казва Полани. Пазарите и търговията със стоки са част от всички човешки общества, но за да се създаде „пазарно общество“, тези стоки трябва да бъдат подчинени на по-голяма, съгласувана система от пазарни отношения. Това е нещо, което може да бъде постигнато само чрез държавна принуда и регулиране.

„В laissez-faire няма нищо естествено; „Laissez-faire е планиран… [той] е наложен от държавата.“ Полани има предвид не само „огромното нарастване на непрекъснатия, централно организиран и контролиран интервенционизъм“, необходим за налагане на логиката на пазара, но и необходимостта от държавна репресия, за да се противодейства на неизбежната реакция – контрадвижението – на онези, които понасят социалните и икономическите тежести на разкрепостяването: семейства, работници, земеделски производители и малки предприятия, изложени на разрушителните и унищожителни сили на пазара.

С други думи, подкрепата на държавните структури – да защитават частната собственост, да контролират отношенията на различните членове на управляващата класа помежду им, да предоставят услуги, които са от съществено значение за възпроизводството на системата – е политическа предпоставка за развитието на капитализма. И все пак, парадоксално, нуждата на пазарния либерализъм от държавата, за да функционира, е и основната причина за неговата трайна интелектуална привлекателност. Именно защото не могат да съществуват чисти саморегулиращи се пазари, неговите привърженици, като например съвременните либертарианци, винаги могат да твърдят, че провалите на капитализма се дължат на липсата на истински „свободни“ пазари.

И все пак дори идеологическите врагове на Полани, неолиберали като Хайек и Мизес, са били напълно наясно, че саморегулиращият се пазар е мит. Както пише Куин Слободиан, тяхната цел е била „не да освободят пазарите, а да ги затворят, да ваксинират капитализма срещу заплахата от демокрацията“, като използват държавата, за да разделят изкуствено „икономическото“ от „политическото“. В този смисъл пазарният либерализъм може да се разглежда като политически проект, както и като икономически проект: отговор на навлизането на масите на политическата арена от края на XIX в. в резултат на разширяването на всеобщото избирателно право – развитие, на което повечето войнстващи либерали по онова време са били категорично против.

Този проект се реализира не само на национално, но и на международно равнище чрез създаването на златния стандарт, който е опит да се разшири логиката на уж саморегулиращия се (но всъщност наложен) пазар до икономическите отношения между държавите. Това е ранен глобалистки опит да се маргинализира ролята на националните държави – и техните граждани – в управлението на икономическите дела. Златният стандарт на практика подчини националните икономически политики на негъвкавите правила на световната икономика. Но той също така предпазва икономическата сфера от демократичния натиск, който се засилва с разпространението на избирателното право на Запад, като същевременно предлага много ефективен инструмент за дисциплиниране на труда.

Въпреки това златният стандарт наложи на обществата толкова големи разходи под формата на разрушителни дефлационни политики, че напрежението, създадено от системата, в крайна сметка се разпадна. Първо, видяхме срива на международния ред през 1914 г., а след това отново след Голямата депресия. Последната предизвика най-мащабното антилиберално контрадвижение, което светът някога е виждал, тъй като народите търсеха различни начини да се защитят от разрушителните ефекти на глобалната „саморегулираща се“ икономика – включително и като прегърнаха фашизма. В този смисъл, според Полани, Втората световна война е пряка последица от опита за организиране на световната икономика на основата на пазарния либерализъм.

По време на публикуването на книгата войната все още продължава. Въпреки това Полани остава оптимист. Той вярва, че насилствените трансформации, разтърсили света през предходния век, са подготвили почвата за крайната „голяма трансформация“: подчиняването на националните икономики, както и на глобалната икономика на демократичната политика. Наричаше такава система „социализъм“ – но разбирането му за този термин значително се различаваше от основното течение на марксизма. Социализмът на Полани не е просто изграждане на по-справедливо общество, а „продължение на онзи стремеж да се превърне обществото в подчертано човешка връзка между хората, който в Западна Европа винаги се е свързвал с християнските традиции“. В този смисъл той набляга и на „териториалния характер на суверенитета“ – националната държава като предпоставка за осъществяване на демократична политика.

По-голямата роля на правителството не е задължително да приеме деспотична форма. Напротив, Полани твърди, че освобождаването на човечеството от тираничната логика на пазара е предпоставка за „постигане на свобода не само за малцина, но и за всички“ – свобода за хората да започнат да живеят, а не само да оцеляват. Въведените след Втората световна война социално-капиталистически и социалдемократически режими, макар и далеч от съвършенството, представляват първата стъпка в тази посока. Те частично декомпозираха труда и социалния живот и създадоха международна система, която улесни високите нива на международната търговия, като същевременно предпази обществата от натиска на световната икономика. По думите на Полани икономиката до известна степен се „вгради“ отново в обществото.

Но това в крайна сметка породи още едно контрадвижение – този път от страна на капиталистическата класа. От осемдесетте години доктрината на пазарния либерализъм беше възкресена под формата на неолиберализъм, хиперглобализация и нова атака срещу институциите на националната демокрация – всичко това с активната подкрепа на държавата. Междувременно в Европа беше създадена още по-крайна версия на златния стандарт – еврото. Националните икономики отново бяха поставени в усмирителна риза. Както и при предишните варианти на пазарния либерализъм, този стар и нов ред доведе до обедняване на работниците и унищожи нашия промишлен капацитет, обществените услуги, жизненоважните инфраструктури и местните общности. Полани би твърдял, че ответната реакция е неизбежна – и тя наистина настъпи, започвайки от края на 2010 г., въпреки че популистките въстания през последното десетилетие също не успяха да заменят системата с нов ред.

Резултатът е, че както и преди сто години, вътрешните противоречия на „международния либерален ред“ отново водят до разпадане на системата и до драматично засилване на международното напрежение. Ако Полани беше жив днес, вероятно нямаше да е толкова оптимистично настроен, колкото е бил при публикуването на книгата си. Определено се намираме в разгара на поредната „голяма трансформация“ – но бъдещето, което тя вещае, не би могло да бъде по-далеч от демократичния, кооперативен международен ред, който той си представяше.

Томас Фази е колумнист и преводач на UnHerd. Последната му книга е „Консенсусът от Ковида“, в съавторство с Тоби Грийн.Източник – UnHerd

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.