КИРИЛИЦА ИЛИ БЪЛГАРИЦА

Автор: Милена Върбанова

Мой скъп приятел, писател и учен, живеещ от 40 години в САЩ, насочи вчера вниманието ми към текст, публикуван в сайта „труд“ и озаглавен „Нетрадиционно слово за 24 май“. Негов автор е Александър Димитров, име, което не ми бе известно досега, но което ме заинтригува. В други форуми Александър Димитров е представен като „предприемач, общественик, писател, автор на „Кратко ръководство за спасение на България“. Тезата, която г-н Димитров, защитава в „труд“ не е нова – това е популярната напоследък теория, че „кирилица“ не съществува, а маюскулната азбука, с която и днес си служим, създадена подир глаголицата, е съвършено различна от глаголическото писмо и трябва да се нарича „българица“ – доколкото е изобретена в България и е поръчана от цар Симеон Велики за нуждите не на Великоморавия и славянството изобщо, а конкретно на българския народ и неговия владетел. В името на опазването на нашата държава от атаките на вече грецизираната Източна Римска империя.

Като историк не съм се занимавала с въпросите около Кирилската азбука Като ученичка и студентка бях приела наложеното в нашата историография мнение, че тя е създадена от Св. Климент Охридски, един от най-близките ученици на Св.Константин-Кирил Философ, за да опрости сложното глаголическо писмо. Ученикът, сам велик български просветител, я е нарекъл „кирилска“ в чест на своя учител. Но като мислещ човек, който все пак е и свързан със словото, често съм се питала защо глаголицата и кирилицата са толкова различни – и само „опростена и превърната от минускулна в маюскулна“ глаголица ли е кирилицата. Така че съмненията вече бяха покълнали в душата ми и логиката на Александър Димитров ми се стори убедителна.

Текстът на г-н Димитров е полемичен, с остри фрази, каквито аз самата обичам да пиша – а съответно и да чета. Ще оборя обаче от прима виста някои малко арогантни мнения, които той изказва, по простата причина, че не е историк и вероятно не познава всички изследвания относно етническия произход на Кирил и Методий. А също – защото, макар че се нарича „писател“, не е достатъчно навлязъл в света на словото и модерната му „предприемаческа“ нагласа донякъде го подвежда.

За какво иде реч?

В текста си Александър Димитров с апломб се опълчва срещу традиционно наложените в нашата историография внушения, че Солунските братя имат нещо общо с българската народност – цитирам:

„Но да се върнем на Кирил и Методий. Те са деца на ромейски аристократ. Дали майка им е българка („славянка”) или не, е въпрос недоказуем и напълно лишен от значение за определяне на тяхната принадлежност към Византия. Дори има нещо твърде унизително в това наблягане от страна на официалната българска доктрина върху националността на майката в жалък опит да си припишем някаква мнима заслуга към делото на Светите братя. Жалко, унизително, а ѐ силно в наш ущърб, когато това е сериозна теза и аргумент в официални речи и слова, защото се самопоставяме в очевидно слаба и губеща позиция. Какво от това, ако „може би” майката била българка. Та нали целият им живот и дело са ясно предопределени от същността им на ромеи в служба на ромейския патриарх и император!“

Александър Димитров греши. По въпроса за българския произход на светите братя от Солун излизат нови доказателства, като се почне с революционното изследване на авторите Михаил Маргаритов и Ангелика Маргаритоф-Хофер Едле фон Сулмтал, озаглавено „За Кирил и Методий“ и публикувано още през 1989 г. от Издателство на ОФ. Маргаритови са баща и дъщеря, живеещи в Германия ( днешни данни за тях не са ми известни ), които въз основа на Пространното житие на Св.Константин-Кирил Философ, в което изобилства информация за рода на братята, незабелязвана дълги години от българската историческа наука – и на други източници – категорично потвърждават, че не толкова майката, колкото бащата на Кирил и Методий и целият им бащин род не е „ромейски“.

Ето цитат от Пространното житие, в който самият Кирил отговаря на въпрос за своя произход, поставен му преди приема у хазарския каган:

„Като стигнаха там [т.е. в столицата], когато щяха да седнат на обяд у кагана, попитаха го: „Какъв е твоят сан, та да те поставим [на съответно място] според сана ти?“ Той рече: „Имах дядо, много велик и славен, който стоеше близо до царя. Но когато отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде в чужда земя, обедня и там ме роди. Аз потърсих предишната си прадедовска чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук.“ Те му отговориха: „Уместно и право говориш, гостенино.“ И оттогава почнаха да му оказват почести.“

Кое царство, близко или съседно на Византия ( ИРИ ), обявена от Кирил за „чужда земя“, в която дядото-изгнаник намира подслон, е съществувало около средата на 8 век, когато се предполага, че той – дядото – е живял ( Кирил, неговият внук, е роден през 827 г.) ? Ясно е, че става дума за неназованата България. Маргаритови – баща и дъщеря, привеждат и още доказателства, за българския произход на Кирил и Методий, които са умножени от изследванията на други наши съвременни изследователи.

Но капиталното доказателство е самата глаголица, която отговаря на всички особености на тогавашния български език. Писменост за даден народ не може да бъде създадена ( или пригодена ) от лице, което не е носител на езика на този народ и не е запознато в най-тънки детайли с неговото вековно развитие. От Пространното житие знаем, че Кирил, още преди да бъде изпратен от ромейския император като мисионер във Великоморавия, непрестанно се е интересувал от азбуки и писмени знаци. Това е отразено в подробното описание на събитията по време на хазарската мисия, към които отново ще се върна. Твърде възможно е, както се смяташе и досега, Св.Кирил да е сътворил глаголицата още преди великоморавският владетел да поиска от императора книжовници, които да разпространят славянска писменост и да проповядват на славянски език в неговата земя. По въпроса на какво се дължи сходството на славянските езиците, какъв е общият произход на т.нар.славянски народи и какво означават понятията „словени, славини, славяни“ – отговор може да се намери в множество – включително мои – съвременни публикации.

Така че най-жестоката ( неволна ) грешка на Александър Димитров, според мен, се съдържа в пасажа: „Та нали целият им живот и дело ( на Кирил и Методий, М.В ) са ясно предопределени от същността им на ромеи в служба на ромейския патриарх и император!“

Не, Светите Солунски просветители никога не са били ромейски оръдия „с ромейска същност“. Подобна характеристика ги принизява и дори оклеветява. Делото им е създадено изцяло в полза на рода български, за принадлежността си към който те са имали кристално ясно съзнание, гениално защитено пред съда на ремския папа и съда на историята. Те са служили не на ромейския император и на патриарх Фотий, а на българския народ и на свързаните с него славянски народи. Това, че в даден момент интересите на Византия ( ИРИ ) и на славянството са съвпаднали, е изумителна съдбовност и отразява волята на Провидението делото на Солунските братя да просъществува във вечността – нине, присно и вовеки веков!

Димитров греши и относно „елинството“ на гърците. Елин, комуто фалшиво се приписва „родоначалието“ на гърците, е пеласг и няма нищо общо с подобни „потомци“. Гърците са сравнително късни завоеватели в беломорския басейн, в анатолийския и балканския регион – известни под името „граи“ ( така ги нарича Овидий ), т.е. „гарги“, които са си присвоили си културните достояния на автохтонните народи.

Но ако отбелязаните дотук грешки в текста на г-н Димитров, каквито и негативи да носят – първата представя в съвършено превратна светлина подтиците към подвига на Солунските братя, а втората – за гръцката цивилизаторска заслуга, е гръцка заблуда по отношение на цялото човечество, траеща три хиляди години – мога да нарека „неволни“, дължащи се на недостатъчна осведоменост за съвременните научни разкрития – то потресаващото твърдение, че цар Симеон е ПЛАТИЛ новата азбука – „българицата“ – не мога да си обясня с нищо. Освен с пренасяне на днешните покварени отношения между хората – към събитията от 10 век.

Александър Димитров се изразява буквално така:

„Ето защо Симеон поръчва създаването на новата българска азбука.

ПОРЪЧВА Я, ПЛАЩА Я И Я ПОЛУЧАВА!

ЧИСТО НОВАТА БЪЛГАРСКА АЗБУКА“.

Г-н Димитров, Вие великолепно сте изтъкнали мотивите на българския владетел да пожелае създаването на нова азбука за българския народ – азбука конкретно за българите, несвързана по никакъв начин с амбициите и дипломатическите ходове на Византия ( ИРИ ). Приемам такава идея, защото е логически обоснована. Да, това е твърде възможно от гледна точка характера на днешната ни азбука. Откъде обаче във Вашия текст се появява понятието „платил“? От предприемаческата терминология? От разбирането на днешната епоха, че всичко е стока? Тук Вашата бизнес настройка Ви е подлъгала в историческата реконструкция. Разполагате ли с исторически сведения, че предполагемото създаване на „чисто нова азбука“ – „българица“ – е заплатено с някакви банални дивиденти – финикийски знаци, злато, сребро, постове? Тази фраза анихилира много от качествата на Вашия текст.

Духовното дело днес е напълно маргинализирано. Никой истински творец не получава и грош в награда за своите постижения. Напротив, колкото по-голям е духовният подвиг, толкова повече той е потъпкван и обречен ва присмех и забрава. Заплащат се само ерзацът, лъжата, фалшификатът, пошлостта. Но всъщност, ако се замислим, великите духовни достояния никога не са били заплащани със звонк или с издигане в йерархията – в никоя епоха. Никога не им е бил поставян етикет с цена – защото това би ги обезценило. Творят ги люде, за които парите и постовете са скверн. Люде, за които златото е от Мамона. Божии люде, свикнали да живеят в монашеска бедност. Отплатата за тяхното дело не е в земния, а в духовния свят. И в бъдещето на техния народ, в прогреса и благополучието на тяхната държава. 

Велик владетел като Симеон не би изсипал торба злато в нозете на хипотетичния творец на „българицата“. А би му изказал с мъдри слова своята признателност. Своята и на българския народ. 

Честна дума, аз не виждам защо да не продължим да наричаме азбуката си „кирилица“ и да смятаме за неин творец Св.Климент Охридски. Не защото не разбирам вашите съображения, а защото смятам, че ако България продължи своя държавен път в едно справедливо бъдеще, като независима държава, нейните достояния и конкретно чисто българският характер на азбуката ни – ще бъдат признати в цял свят. Ако България загине или продължи да бъде жалък полигон на чужди сили и интереси, заливан от чуждоземна напаст – писмеността ни, както и цялата ни история, ще отшумят в небитието – независимо от името. Самото име България ще изчезне. 

Г-н Димитров, въпреки изразените от мен несъгласия с някои моменти от Вашия текст, аз бях дълбоко впечатлена от статията Ви. От нея струи мощ – не е пресилено да я нарека титанична. Тя е вдъхновена от мъжествена обич към Отечеството, каквато бих желала да изпитва всеки българин. Ще си позволя да цитирам Вашите разобличения на чудовищното заличаване на българската историческа памет от страна на гърците по време на турското робство. Извършителите са гръцки „духовници“- сатанисти, в които няма и помен от християнска и православна добродетел. Това са черни изверги, по-жестоки от турските джелати – защото убиват самоличността на българския народ. Цитирам:

„– В началото на 19 век в Атон има две големи изгаряния на български книги, едното е в манастира Зограф в пещта за хляб.

– В манастира Св. Наум до Охрид са изгорени всички български книги.

– През 1821 г. по заповед на владиката Иларион Критски е изгорена цялата крита цели 400 години Търновска патриаршеска библиотека.

– През 1840 г. шуменският гръцки епископ изгорил всички български книги в яма при гробищата на село Въча.

– Унищожаването на надписа на Иван Асен в Станимака – Асеновград – надписа в Асеновата крепост.“

Това е само малка част от системните, хладнокръвно планирани и осъществявани злодеяния на гръцкото духовенство. Нека българите, за които е въпрос на личен престиж на пльоснат телесата си на някой гръцки плаж по Великден, научат за тях.

А сега – обещаното връщане към описаните подробно в Пространното житие епизоди от хазарската мисия на Св. Кирил и по-точно – пребиваването му Херсон, източник на изключително интересни сведения за историографа и лингвиста. В Житието се казва:

„Там [философът] намери евангелие и псалтир, написани с рушки букви, и срещна човек, който говореше на тоя език. Той влезе в разговор с него и разбра смисъла на речта му, сравнявайки със своя говор различието на звуковете на гласни и на съгласни. И като отправи молитва към Бога, скоро започна да чете и да говори [на тоя език]. И всички му се удивляваха и хвалеха Бога.“

В книгата си „Връх България“ ( изд.2016 г.) разтълкувах прочутото название „рушки, руски“ – дългогодишна ябълка на раздора сред учените – като „рашки“ – етруски букви. Това мое мнение отваря не врата, а портал към важни заключения относно характера на етруския ( лидийски ) език и сходството му с българския. Факт е, че „кирилицата“ или „българицата“, ако започнем да я зовем така, има очевидна прилика с азбуката на етруския народ. 

Друго събитие от престоя на Св.Кирил в Херсон, е срещата му със „самаританина“, който му показал „самаритански книги“:

„Тук живееше някой си самаританин, който идваше при Константина и спореше с него. Веднъж донесе самаритански книги и му ги показа. Философът ги измоли от него и затворил се в жилището си, отдаде се на молитва. Добивайки просветление от Бога, той започна да чете книгите безпогрешно. Като видя това, самаританинът възкликна с голям глас: „Наистина ония, които вярват в Христа, скоро приемат светия Дух и неговата благодат.“ Веднага след това син му се покръсти, а след него се покръсти и самият той.“

Първото, което ни идва наум, четейки текста за „самаританина“, е че става дума за човек, дошъл от град Самария в Палестина или в Месопотамия – в днешен Ирак. Но такива самаритяни биха могли да покажат само книги, написани на арамейски. Трудно ми е да предположа, че Константин-Кирил Философ, завършил Магнаурската школа и постигнал върховете на тогавашното образование, за първи път е видял арамейско писмо в Херсон. Допускам, че става дума за друг вид „самаританин“ – дошъл от Волжка България, която през 9 в. все още е била езическа. Названието на градовете Самария и Самара произлиза от „Самас“, „Шамаш“ – Слънце. Древните българи са били слънцепоклонници, нещо повече: в най-дълбоката древност те са били пазители на култа към Небесния огън. Ето защо може би под „самаритянин“, авторът на Пространното житие има предвид „българин“ от Волжка България. Неслучайно през 15 в. в района е основан град със същото име – Самара. Като името древния български град Самарканд, което не идва от „самар“, а от Слънце. Ако предположението ми се потвърди, това означава, че старите българи са имали книги – и писменост!

ИЗГОРИЛИ СА КНИГИТЕ НИ.

ТРЯБВА ДА СЪБЕРЕМ ЗНАНИЯ И ДА ГИ НАПИШЕМ ОТНОВО!

Автор: Милена Върбанова

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

29 коментара

 1. Удивително! Удивителна статия! Рядко, чисто научна статия с исторически характер, може да предизвика такива емоции , такива размисли за същността и идентичността на читателя , като този бисер на г-жа Върбанова. Хвала и на историка и на публициста Върбанова. С удоволствие виждам как дребните душички на Вашите завистници се гърчат в поредната си безпомощност, дори да се докоснат до написаното от Вас. Бъдете здрава.

 2. Прекланям се пред културата и езика на авторката. Колко безкрайно далече са сегашните ни политици от такова ниво, колко лишени са не само от слово, но и от мъдрост, каквато е необходима за управлението на една държава.И резултатите от техните действия са убийствени. Всеки ден, че и сега виждаме резултата от поглъщането на държавата и народа ни, досущ като от хищен крокодил.Дни преди изборите, в престъпна тъмнина ни погребват.Какъв е този нечуван сатанински апетит да се консумират цели народи, да се колонизират през този век на невиждани комуникации.Каква работа имат у нас американци и англичани. Събитията в Нова Каледония не крещят ли за колониалната наглост на Запада.

  • Тези дето наричаш политици, са назначени еничари с цел да избавят територията на България от православието и българите.
   Те не управляват държава, а колония. Колонията не е държава, а антидържава с власт да малтретира и избива туземци…..
   Работата им е една и съща от хилядолетие, завземането на територията и заличаването на единствената цивилизация, която може да им отнеме лидерската роля.

 3. Св. Климент Охридски в средновековната си творба “Успение Кирилово” дава следната безапелационна информация: „Родното място на преподобния наш отец Кирил е многопрочутият и голям град Солун. Там той е роден. По род и рождение той е българин.” Има предположения, че когато са били млади, първото, което те усвоили, е бил родопският диалект. Той идвал по линия на дядо им български благородник, служил при хан Кардам. Заради вътрешни интриги и междуособни борби в България в периода 739-803 дядото бил принуден да напусне родното си място и да се засели в Солун. Но и там той продължавал да пази спомена за българската култура, история и език, които предал първо на своя син, а след това и на внуците си.
  В житието на Св. Кирил се казва, че е имал дядо, велик и богат, но като дошъл в чужда земя ( Византия), обеднял.
  Серафимов изказва хипотеза, че глаголицата всъщност стъпва върху древна трако-пеласгийска писменост. Глаголическата азбука създадена през 855 г. не произлиза от нито една от тогавашните европейски азбуки. Всички букви са оформени в един стил, в който основните елементи са кръстът, триъгълникът и кръгчето.

 4. Скъпи приятели, благодаря за силните, топли, живителни думи във Вашите коментари. Благодаря на всички вас – г-н Кънчев, г-н Иванов, Мина, Христина, FuckEU, Иван, Панчо Виля. Простете, ако съм пропуснала някого.Трогната съм отдън душа. Но поради хакерския удар върху сайта, много рядко успявам да видя и прочета статиите и вашите мнения, които са изключително важни за мен. Простете, че от няколко дни не мога да ви отговоря – пиша и чета само чрез телефона си, а в момента видимостта на сайта чрез телефон е почти нулева.

 5. Много отдавна попаднах на информация- че предците ни са имали писменост и история!
  Първата и единствена писменост!
  Наистина са изгорили книгите, описано е в някои художествени литературни издания, като “451 градуса по Фаренхайт” от Ред Бредбъри. Хич не са “случайни” тия книжки.

  • Филма с изгарянето се прожектира от древен Египет, Шумер, Александрия, Византион, Търново… Българите нямат право на съществуване и история, според хазарската мафия, но пък това не пречи 90% от съществата населяващи Родината ни с радост да им правят ежедневно фелацио.

 6. Гледайте бе, слушайте бе ‘Върви народе възродени“ се изпълнява на български в МОСКВА, не в Ландън или Нюьорк, „Върви, народе възродени“ в изпълнение на български език от руски хор на Червения площад“ https://www.youtube.com/watch?v=pZxoIW2SBkU КАКВО ОБЩО ИМАМЕ НИЕ С АНГЛИЧАНИ И ФРАНЦУЗИ, С АМЕРИКАНЦИТЕ ТА ДА ТИЧАМЕ ПОДИР ТЕХНИТЕ КОЛОНИАЛНИ ЦЕННОСТИ.

  • Това няма да се промени, докато всеки българин не започне да възпита потомството си, че британоварварите и запада са най-големите врагове на България.
   Кираксефчовците какво общо са имали с османската империя?

 7. 1.До колкото съм запознат, Великоморавия е една измислица. Река Моравия е друго нещо и част от Българската Империя. Земя населена от хилядолетия с българи.
  2.Това че прадядо ми е бил жител на османската империя прави ли ме мен османец? Българофобите се чудят какво простотия да измислят, за да отрекат всичко българско. Така че предците на Кирил и Методий, ако ще да са били на служба на Клеопатра, няма как да не са българи.
  3.Как данайците станаха елини дори не се нуждае от обяснение за хора с IQ над стайна температура. Културата и величието на тези пришълци идва след като децата на сатаната в англия започват да го налагат. Тази мръсна сган „гърци“ никога не се е отказвала и никога няма да се откаже да заличава и краде всичко българско, не само книгите ни. И преди и след турското робство работи в тази насока, като освен запада е подпомагана активно от сърбия и Русия. Явно празноглавците в тези страни си мислят, че като изчезна българското те ще го заграбят и ще станат по-велики.
  4.Българицата не е нито кирилица, нито славянска писменост, а си е българска писменост и трябва да се нарича българица. Когато се ражда тази писменост, най-малко не е съществувало понятието славяни. Има славяни, които пишат на латинската шльокавица. До скоро имаше и неславяни като Казахстан, Узбекистан, Монголия …… които също пишеха на нея. Няма и църковнославянски, а старобългарски….
  5.Очевидно е че всички по света са се впрегнали да заличават всичко българско, но по-лошото е че така наречените българи се отричат от Род и Родина и започват да вярват на всевъзможни измислици от шарлатани-НЕбългари, които шестват по антибългарските медии.

 8. 6.Не мога да се съглася в Вас, че трябвало да наричаме азбуката си кирилица, а не българица, защото със заличаването на Българската държава, ще отшумят в небитието. Ние отшумяваме, както се изразявате, именно защото така лесно се отказваме от всичко българско. Земи, история, народи, традиции, азбука, икономика…….
  Стигна се до там, че да вярваме в някакви си географски понятия като ТРАКИ, за да преглъщаме по-лесно кражбите от българите. Сега дори да ги хванеш в кражба данайците, те ще ти кажат ама това е тракийско не българско…. Нищо че последният еленин е умрял през 53 г. и шЕбека с български документи млъква и не смее да брани родното си.
  От Византион (който си и чисто български град – наречен древногръцки), до Триест и на изток до Крим, че и след него, преобладаващото население е българи, а вижте колко държави и народи създадоха.

 9. Мнението на руснаците за БЪЛГАРИЦАТА:

  „Православните християни отбелязват Деня на Светите братя Кирил и Методий. Всички ги познават като създатели на славянската азбука. Бъдещите славянски учители са родени в град Солун. Въпреки това учените все още спорят за техния произход. Някои смятат, че светците произлизат от Драговитите (предците на съвременните македонци). Тази версия се подкрепя от блестящото им владеене на славянски език. Други смятат Кирил и Методий за българи. Тази етническа група се формира в резултат на смесването на тюркското племе българи, дошли от Източното Приазовие, с местни славяни. Но много хора са знаели българския език във Византийската империя. И оттам третата, най-разпространена версия: Кирил и Методий са гърци. Животът им казва, че са родени в семейството на чиновник.
  В православния свят братята се наричат просветители на славяните. Но католиците говорят за тях като за покровители на Европа. Всъщност светиите са били по същество християнски мисионери за половината континент.До IX век славянските племена са заселили цяла Централна и Източна Европа, както и половината Балкани. Скоро възникват първите им държави. Най-влиятелна е Великоморавия, разпростираща се върху териториите на съвременните Унгария, Словакия, Чехия и Полша. През 862 г. местният княз Ростислав отива при византийския император.
  „Нашият народ,” се казва в неговото послание, „отхвърли езичеството и се придържа към християнския закон. Но нямаме учител, който да ни обясни Христовата вяра на нашия роден език. Затова, Владико, изпрати ни такъв епископ и учител, защото от теб идва добрият закон във всички страни”. Византийският владетел изпраща Кирил и Методий в Моравия. За три години те разработват нова азбука, превеждат богослужебни текстове на славянски и обучават няколко десетки души на новата грамотност.И така извършват истинска революция. В крайна сметка преди това в Европа се смята за допустимо да се предава Божието слово само на три езика – гръцки, иврит и латински.
  Многобройните интриги на враговете не пречат на мисията – през 866 г. се появява Библията на славянски език. Просветителите свършват огромна работа: те не само изобретяват азбуката, но създават специален език – църковнославянски. Използва се и днес в Руската православна църква. Вярно е, че ако един съвременен свещеник разлисти Моравското евангелие от IX век, той няма да може да различи нищо. Факт е, че има две писмени системи. Едната е кирилица, по името на един от братята, втората е глаголица.
  Дълго време последната се смяташе за истинския език на славяните: твърди се, че се основава на древни славянски руни – черти и драски. А източниците за създаването ѝса били еврейската и самарянската азбука. Вторият вариант, наречен на един от братята, е резултат от колективното творчество на Климент Охридски и учениците “седмочисленици” на Кирил и Методий. След смъртта на последния през 885 г. те са изгонени от Великоморавия. Но в България ги приеха топло.
  Само условията там са коренно различни – гръцката традиция надделява. И очевидно местното благородство, нямащо нищо против службите на славянски език, все пак се основава на културната традиция – гръцката писменост. Повечето учени са съгласни с това. Но няма абсолютна сигурност – има твърде малко данни.“

 10. Колко много българи се изселиха по света, след като получиха СЛАДКАТА СВОБОДА ДА СЕ СПАСЯВАТ ПОЕДИНИЧНО. НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОЛКО ТОЧНО СА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ, А КОЛКО СА В ЩАТИТЕ И КАНАДА, ЧЕ И В АВСТРАЛИЯ ДАЖЕ. В ЧИКАГО ИМА ЦЯЛ КВАРТАЛ С БЪЛГАРИ, не можах да го посетя, престоят ми там беше кратък.“ Над 5 хиляди българи на парад по случай 24 май в Чикаго“ youtube

  • Наистина не се знае точно, но наскоро говорих с един статистик по темата и намекна, че са се изселили близо 4 млн.
   Освен това са си народили най-малко още 4 млн. дечица, от които 99% няма да са българчета.

 11. За мен като един средно интелигентен индивид съществува една значителна празнота в обясненията за формирането на българската нация като генофонд и особено език. Има различни мнения за присъствието на траки, славяни и гърци по нашите земи, както на пришълци от голяма маса прабългари и по-малко кумани, печенези, татари, хазари и какви ли още не, всичките с принос към нашия генофонд. Не съм срещал стройно, официално прието изследване доказващо следите и приноса на всеки един от етносите във формирането на натурата на днешния българин. Ако пренебрегнем по-малките етноси, за мен не е ясно каква част от него е тракийското, колко е славянското и колко е прабългарското? Как и защо от общия микс се е запазило точно наименованието българи, без езика на този етнос, а се е запазил този на славянската му част? Това едва ли се дължи само на господстващата върхушка от канове и прабългарска аристокрация, които някак си се отказват от своя си племенен език и са преминали на славянски, въпреки че според някои учени са имали нещо като писменост, почти съвършен календар и завидна собствена култура. Безспорен факт е вредителството на гърците и особено на тяхното духовенство за унищожаването и заличаването на следите от българската история както по времето на византийското иго и особено през турското, а също и фанариотщината целяща ментална промяна на българите. След тези гръцки погроми, тази липса на следи у нас може да бъде компенсирана както в източници в турските архиви, така и в бездънната съкровищница на ватиканската библиотека. Считам, че днешните историци са длъжници на народната памет залъгвана с евроатлантически фантасмагории и холивудски боклук.

  • ватиканската сатанинска библиотека започва да трупа писменост и документи 600 г. след Симеон Велики.
   Гърци не е имало след 53 г. след Христа. Прабългари, славяни и траки също не са съществували. Ти за пра испанци, германци, гърци….. чувал ли си? Липи се етикет на всичко българско, за да се краде по-лесно и заличава.
   От 7500 г. по нашите земи само българи живеят и само български се говори.
   Българите не са имали ханове, канове, кани, бъклици и други кухненски изделия, а князе и царе.
   Генетиката доказа, че в България, гърция, албания, сърбия, молдова и бесарабия сме еднотипен народ със съвсем леки разлики.
   Има достатъчно доказателства за българите, стига човек да се интересува. Вместо да пише антибългарска пропаганда за славяни, траки, гърци…… и други фантасмагорични теории.

   • Не знам приятелю. Просто се питам кой съм аз, какъв е генът ми, защо езиът ми е славянски след като българите са тюркско племе? Какъв език са говорили царете след Аспарух прабългарски или славянския подобен на който говорим и ние сега? Дали след интервала при падането ни под византийско не се е забравил тюркоезичния прабългарски и Асеневци като велможи от славянски произход не са официализирали славянския, запазил се до днес? Това малко „опознай себе си“ ме човърка и бих бил благодарен ако някой по-окат от мен ме ограмоти.

   • Всички от британоварварската порода това чакат. Някой да се ограмоти вместо тях, да им подари свобода и ако се наложи да мре, за да са свободни. Да ги храни и издържа, напоследък разбрах, че си вкарват негри и араби, за да им еб@т жените……
    Ако беше прочел статията и мненията, щеше до някъде да се светнеш, но всеки сам си избира от кои да бъде. А по всичко личи си направил избора си.

 12. Има ли славянски език, и азбуката ни ли го изразява, тръгнете след Италия занасам и на български всички ви разбират, е, имат диалектни форми ала и сегашния български не е стария сладък меден. А руските народи. И какви били славянскте първоучители, ами българи, щом български говорят и всички ги разбират, и един от първите гръцки, тракийски поет го пише, и Лондон има наша крепост на 9 метра под сегашата им земя

  • Единственото българско нещо в Пандемониума-лъндън са задниците на безродните българи, които всеки араб клеца на воля, докато късат патриотичните си ризи.
   Както Иван Спирдонов казва, ако някой от тях се връща, на летището в софия, трябва да ги чака поп и да им чете молитви против бяс…

 13. До Панчо Виля:
  Не се поддавайте на лъжите за тюркския произход на българите!
  Българите сме по тези земи от поне 35 000 години и генетични проучвания доказаха, че сме наследници на траките!
  Според генетиката носим над 80% тракийски гени!
  Племе славяни няма!
  Славянин означава славен човек- т.е. българин- ако все още не са заличили интервютата с покойния акад. Дмитрий Лихачов- може да го чуете.
  Племе прабългари няма!
  Прабългарин е древен българин- както прабаба ми е древната ми баба!
  Горещо Ви препоръчвам да потърсите интервютата с акад. Дмитрий Лихачов и дано поне донякъде получите отговор на въпросите си!
  ПП.- тук е висш пилотаж- но Атила е бил трак и владетел на света!
  Освен това е бил българин!
  Няма нищо общо с хуни и азиатци- напротив- бял, светъл, трак- българин!
  Но както казах- тази тема е за висш пилотаж!
  До скоро, братко:)

 14. Мина, ми то първите преселения към европа-Балканите почват преди 14-12 000 г. Как сме се озовали тук преди тях, като е имало само кроманьонци?
  Може би кроманьонците са траки, а първият динозавър е бил българин и се е казвал Сашко? Баварците и те са българи, както и викинги, индианци, моджахидини, талибани, китайци, японци……
  Но пък по българските земи българите са кът!
  Очевидно огромен процент от окичилите се с титла историк идва от сферата на научната фантастика и щом толкова им липсва логическата мисъл, най-вероятно са завършели някое „демократично“ помощно училище.
  Преди години ми беше смешно, но като гледам в какви размери се разпространява заразата …………..

  • Изобщо нямам намерение да споря с теб.
   Единствено разбрах, че си повярвал в теорията на Дарвин за произхода ни от маймуната.
   Вероятно покойния акад. Дмитрий Лихачов греши.
   Не налагам вярвания и внушения на никой.
   Всеки сам е свободен да си направи собствено проучване.
   Изразявам лично мнение- каквато е и идеята на коментарите.
   Поздрави и всичко добро на всички вас, защото скоро ни готвят за курбан!
   Бог с нас и ние след Него!

   • Чети по-внимателно, какво съм написал.
    Не си спомням лихачов или друг с акъла си да е писал или говорил, че преди 35 000 г. е имало човешка популация на балканите…. ако не броим кроманьонците.
    За курбана си права и вече ни подгряват водата и приготвят подправките да ни готвят.
    Поздрави и приятен ден!

   • В момента преживявам житейска криза- нямам грам сила да споря за история.
    Единственото, което искам да кажа е- много внимавайте с какви партньори се свързвате.
    Аз не чух интуицията си-чух само лъжливи думи.
    Не “видях”, че човекът не се грижи нито за дома си, нито за цветята си, нито за животинката си- великолепен и безкрайно обичлив питбул.
    Вътрешно усещах, но повярвах на думите.
    Внимавайте с какви хора се свързвате- вижте как се грижат за дома си, колата си, цветята си и кученцето си.
    Точно такова им е отношението към вас.
    Извинявам се за изповедта- но и аз съм човек. Идеята ми е да дам личен опит.
    Това ми се случва точно в момент, в който знам какво предстои и до себе си имам предател.
    Каквото и да става- ще се справим!
    Обичам ви, скандалници! Онзи ме пробва!
    Бог пред нас и ние след Него!

   • Пожелавам ти бързо справяне с житейската криза и този много неприятен момент, който повечето от нас са преживели.

   • Сърдечно ти благодаря, приятелю.
    Точно от това имах нужда.
    Само две думи!
    Всичко добро и на теб!
    Живот и здраве- ще пиша на г-н Иванов- и на теб, да пием по кафе и разменим някои мисли в Пловдив!
    До скоро и Христос да ви пази!
    Това са приятелите- може да се дърляме, да спорим, дори да си телим по една!
    Но като паднеш- ще ти подадат ръка и ще те вдигнат.
    С две думи!
    Благодаря ти!

   • Много ще се радвам пак да се видим и пиши, ако имаш нужда от нещо. Ще се радвам да имам възможност да помогна.

 15. Примъквам се в кометариге ви, с препоръка да прочетете Фрагменти от безписмена Тракия 1999г на Наско Пейков екс Историческия, нискотиражна е, успех

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.