ИКОНОМИЧЕСКОТО ЧУДО НРБ (от 44 г. до 89 г.) в Цифри и Факти! ЕТО КАК БЪЛГАРИЯ ЗАЕ 25-ТО МЯСТО ПО БВП В СВЕТА:

21

Социалистическа Народна Република България от 1944 г. до 1989 г. само в цифри и факти. Но те са толкова красноречиви, че сами говорят за себе си. Живота от 1944 до 1989, който загубихме и това което „спечелихме“ от 1989 до днес. Четете и разказвайте за да знаят хората истинската си история….

За периода 1979-1988 г. САЩ увеличава БВП на глава от населението със 182%, Япония с 275%, Германия със 158%, Франция със 157%, а България увеличава БВП на глава от населението с 234%. Това ще рече, че България по време на комунизма, дори и в годините на Перестройка, никога не е била в рецесия, камо ли фалирала, както поучава западната пропаганда.

По брутен вътрешен продукт на глава от населението през 1988 г. България се изкачва на супер престижното 25-то място в света. За сравнение, през 2013 г. България вече се е сринала до 78-мо място в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, по данни на международния валутен фонд (IWF).

Преди ПЕРЕСТРОЙКА България е произвеждала 40% от всички компютри, продавани по линия на „съвета за икономическа взаимопомощ“.

В момента (2014) България е с най-ниския номинален брутен вътрешен продукт в Евросъюза, най-висока квота на мизерия – 21,8%, по данни на Международния Валутен Фонд и Евростат и най-много извънбрачни раждания в Европа.

Данните са взети от Националния статистически институт. Те са официални и общодостъпни. Така че всеки гражданин може да отиде и да си направи справка. Статостока в България по индустриални и селскостопански отрасли за периоди преди 10 ноември, 89 г. и миналата 2014 г. Крайния резултат от изследването е потресаващ! Ето и фактите:

ПРОИЗВОДСТВО:
Първа група показатели: Какво е произвеждала България през 88 г. Това е последната нормална година, преди да дойде така наречената псевдодемокрация. Сравнявам 1988 г. с миналата 2014 г. И ето какъв е резултата по отрасли:
Металообработващи машини: През 1988 г. сме произвели 17 440 броя. За сравнение, през цялата 2014 г. сме произвели едва 1930 броя.

Електрокари: През 1988 г. – 47 400 бр. – През 2014 г. – 180 бр.
Мотокари: През 1988 г. – 35 100 – През 2014 г. – 210 бр.
Домашни хладилници: През 1988 г. – 111 000 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Цветни телевизори: През 1988 г. – 124 300 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Памучни платове: През 1988 г. – 362 млн. кв. м. – През 2014 г. – 8 млн. кв. м.
Вълнени платове: През 1988 г. – 45 млн. кв. м – През 2014 г. – 2,4 млн. кв. м.
Месо: През 1988 г. – 565 600 тона – През 2014 г. – 150 000 тона Тоест- 4 пъти по-малко
Мляко: През 1988 г. – 2,5 млн. литра – През 2014 г. – 70 хил. литра. Тук спадът е потресаващ – 34 пъти по-малко количество!!!
Зеленчукови консерви: През 1988 г. – 344 000 тона – През 2014 г. – 67 000 тона.

ИЗНОС:

Електронни калкулатори: През 1988 г. – 46 700 бр. – Сега 2014 г. – 0 бр.

Електрокари: През 1988 г. – 44 700 бр. – През 2014 г. – 0 бр.

Телефонни апарати: През 1988 г. – 630 000 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Радиотелефони: През 1988 г. – 121 000 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Пресни плодове: През 1988 г. – 139 000 тона – През 2014 г. – 7 000 тона.
Домати: През 1988 г. – 78 900 тона – През 2014 г. – 1 100 тона.

КОНСУМАЦЦИЯ НА:

Прясно мляко – литри на човек за 1 година:
През 1988 г. сме консумирали 195 литра мляко на година – През 2014 г. – 20 литра
Месо: През 1988 г. – 75 кг. – През 2014 г. – 32 кг.
Яйца: През 1988 г. – 263 бр. – През 2014 г. – 143 лв.
Плодове: През 1988 г. – 109 кг. – През 2014 г. – 50 кг.
Захар: През 1988 г. – 35 кг. – През 2014 г. – 7 кг.

Тези данни са жестоки показатели за това как живеят хората и какво потребяват. Разрушителната политика на хората, които управляваха държавата от 89-та година, е само една от причините днес България да е страна от Третия свят. Идеалът на „демократичните“ ни политици след 10-ти ноември беше да се съкращават и разрушават заводите и предприятията, като символ на комунизма. Дори комисиите, специално създадени за ликвидацията на ТКЗС-тата бяха наречени официално с безумното име „Ликвидационни“. Това име е потресаващо.

Промишленост. В тези години от 1944 до 1989 г. се изграждат крупни производствени мощности в областта на машиностроенето, хранително-вкусовата, леката, строителната промишленост. Създава се нова материално-техническа база и се развиват отрасли, непознати за България до Втората световна война – нефтопреработваща промишленост, химия, фармацевтика, електроника. На тази база се изменят характерът и структурата на населението. Докато през 1939 г. в промишлеността работят около 105 000 души, то през 1989 година техният брой е вече 1 434 525 души.

Селско стопанство. Едва ли някой може да отрече, че през този период е изградено съвременно, модерно селско стопанство. ТКЗС обединяват разпокъсаните около 20 милиона частни нивички, обработвани по примитивен начин. Построяват се над 2000 язовира, напоява се над 12 млн. декара земя (около 25 на сто от обработваемата площ), повишават се средногодишните добиви около 3 пъти.

За съжаление една от престъпните грешки след 10 ноември 1989 година е т. нар. връщане на земята в “реални граници”, което довежда до ново раздробяване и неефективен начин на производство. Вероятно ще бъде необходим не по-малко от четвърт до половин век, за да се достигне нивото на 1989 година.

Здравеопазване. Не могат също да бъдат подценявани постиженията в медицинското обслужване – достатъчно е да се отбележи, че според статистическите данни преди Втората световна война средната продължителност на живота е около 52 години, през 1989 г. тя е 71 години. Няма да посочваме увеличението на броя на работещите лекари и средния медицински персонал, както и изградената огромна мрежа от болници, поликлиники, санаториуми и други здравни заведения.

Образовние и наука. Ликвидирана е неграмотността, младежите получават висока професионална подготовка. И днес България се слави с кадри с изключително високи качества и научна подготовка, получени през този период.

Жилищен фонд. Всяка година се строят около 70 000 жилища.

Безработица. Това е почти непознато явление през периода 1944-1989 г.

Жизнен стандарт. Ако индексът на реалните доходи на човек от населението през 1950 г. е сто единици, през 1989 г. той е 5 пъти по-висок.

Обществен продукт и национален доход. От данни на статистиката е известно, че общественият продукт през 1989 г. се увеличава над 25 пъти в сравнение с 1939 г., националният доход – над 15 пъти. Съществено изменено е и мястото на отделните отрасли в създаването на обществения продукт и на националния доход. С предимство нарастват произведеният обществен продукт и националният доход в промишлените отрасли. Оценявайки разходите, трябва да се направи извода, че всичко това е постигнато благодарение на пълната мобилизация и относително правилното използване на финансовите ресури на страната.

Българската енергетика

До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз. Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център „Енергопроект“. Създаден през 1948, той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика.

– АЕЦ „Козлодуй“. Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45 % от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!
– ПАВЕЦ „Чаира“. По мощност /861 MW/ и по проектно решение /турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК/ няма европейски аналог!
Каскада „Белмекен-Сестримо“. С трите електроцентрали /първата от които е ПАВЕЦ/, с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!

Заема водещо място между действуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.

– Каскада „Арда“ – с обема на трите й язовира 1,15 млрд куб. м, е една от най – големите в Западна и Средна Европа!

– Източномаришкият енергиен комплекс. Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност – 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра – най-високите в Европа!

/Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: „… Най-големият трън в очите на всички е проектът на ХХI век – АЕЦ „Белене“ /започнат преди 89 и спрян след избухването на демокрацията/. Изграждането на 2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото антиядрено лоби не само у нас, а и в чужбина.

– Производството на водни турбини и генератори
До 1950 у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW.
В 1960 изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ „ЧАИРА“, всеки с мощност 215 МW по чертежи на „Тошиба“, Япония.

– Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
– Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950 – 1990 България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 зае 18 % от националните промишлени фондове.

След 1990 управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:
– Разруши мозъчния й център „Енергопроект“. Старателно организира националното престъпление – закриване на АЕЦ „Козлодуй“
– Спря строителството на АЕЦ „Белене“
– Разпродаде /нацБг – практически на БЕЗЦЕНИЦА/ електроразпределителната система
– Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата „Горна Арда“, 4 пъти по-малка от каскадата „Арда“, която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, непостроили нито един енергиен обект!
Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!

МЕТАЛУРГИЯТА
До 1950 България няма металургия
Към 1989 вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в Света.

„Стомана“ – Перник
Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:

– Корабна ламарина. От 1970 българското корабостроене работеше изцяло с местни метали
– Бронестомани. От 1972 металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани
– Студеноогънати олекотени профили
– Валцовани стомани за транспорта и мините.
– Студеновалцована ламарина, в т.ч. с метални и пластмасови покрития
– Щранговани профили за кари и асансьори
– Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия
– Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков

– Непрекъсната разливка на стомани.
– Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института „ПАТОН“ в Киев
– Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров
– Вакуумно леене на качествени отливки.

– Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30 %, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания
– Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия
– Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби. Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев

– Леенето с газово противоналягане по метода „Акад. Балевски – проф. Димов“ е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод:
– Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
– Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3 %, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50 % от кокилните алуминиеви отливки в света!

Всичко изброено вече е унищожено – или е пред рухване
Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил т газопроводни тръби. От тях 50 хил т са от българска стомана, произведени от Завода за спиралошевни тръби в град Септември. Другите 20 хил т са вносни правошевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!

Българската химия

през 1945 беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!

Към 1989 отрасълът вече произвеждаше годишно:
– 2,5 млн т минерални торове
– 1 милион тона калцинирана сода
– 400 хил т пластмаси
– 1,8 милиона броя автомобилни гуми
– 20 хил т химикали за растителна защита
– Преработваше 12 млн т суров нефт
– Имаше 11 % от националните промишлени основни фондове
– Даваше 8,5 % от националната промишлена продукция
– Осигуряваше 20 % от постъпленията от западна валута
– Поддържаше 100 000 работни места
„Химпроект“ водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.

Химпроект-Варна

– Българският карбамид имаше неограничени пазари
– Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода
– Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси
– В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада
– Произвеждахме или таблетирахме от български и вносни /под 50 %/ субстанции всички масови лекарствени средства
– Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба
– Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика
– Огромният износ в Русия ни направи първи в света по производство на пасти за зъби

Всичко това вече е ликвидирано.

Машиностроенето
най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект

В 1945 в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери
В 1989 в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института

С 5 % от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20 % от обществения продукт и 55 % от износа на България. Това бяха плодове на индустриалния ни интелект.
Първата конструкторска организация „Машпроект“ заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини.
Последваха – Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи „Машелектропроект“, отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.

Транспортното машиностроене

Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: „Кларк“ – САЩ, „Тойота“ – Япония и „Балканкар“ – България.

/Тук не можем да не отдадем почит на култовата реплика на сините шамани, която ще остане като ярък бисер: че японците купували нашите мотокари, заради чугуна. Изглежда е имало голям глад за чугун по света, а в България се е намирало някакво извънредно находище, защото нашите мотокари се купуваха на 5 континента и то с десетки хиляди – включително и от най-развитите „демокрации“./

Корабостроенето
от Освобождението до 1945 е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона.
От 1945 до 1990 са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме $ 2 млрд /5 пъти повече от инвестициите за отрасъла/.

Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа.
Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера „Хан Аспарух“ с товароподемност 100 хиляди тона.
С помощта на ООН /ПРООН/ във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации.
Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.

Русенския кораб „Белокаменка“ – 340000 брт /бруторегистър тона/

Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Петър Богданов, Тремол Иванов и много други.

След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене – КЗ, Варна бе продаден за $ 1!

Металообработващите машини
бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90 % от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.

Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.

Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Петър Богданов, Тремол Иванов и много други.

След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене – КЗ, Варна бе продаден за $ 1!

Металообработващите машини
бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90 % от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.

Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.

Всичко това днес е забравено и унищожено от престъпниците, десидентите, капиталистите и фашистите.
Всичко това беше откраднато от българския народ. Беше ограбен съзидателния труд на милиони хора в условията на Социализъм.
Помнете историята си и я разказвайте от човек на човек.

– От 1989 до днес 2016 са унищожени над 91 % от всички производствени мощности в България, а населението н е най бързо изчезващото във света с почти 25 % редуцирано. Пример даден в доклад на ООН като прецедент в човешката история

– Капитала унищожи цялата икономика на България създавана от нашите родители с техния труд.

– Капитала ни принуди да живеем на ръба на оцеляването с най ниския стандарт на живот в Европа и на едно от последните места в света.

– Капитала роди около 100-на милионери и още няколко стотин управляващи парцала, но изгони над 3 милиона българи в чужбина, а останалите в БГ обрече на агония и нещастие.

– Капитала превърна живота в България в стока, където за да живееш трб да плащаш. Нямаш ли пари – умираш на улицата.

– Капитала унищожи историята ни, образованието ни, здравеопазването ни, промишлеността и индустрията ни. Унищожиха живота на поколения милиони българи.

– Капитала превърна България в длъжник с около 70 милиарда външен дълг и над 200 милиарда вътрешен такъв. От държава която беше на 27 място в света по икономическо развитие през 1988 г, сега България е напълно унищожена.

– Капитала прекъсна връзката между нас и братска Россия и ни насажда лъжи и манипулации за фашистите и престъпниците от САЩ, Англия и западна Европа, които ни унищожиха.

– Капитала превърна живота на милиони българи в робство, където човек е щастлив ако може да се нахрани през деня.

– Капитала роди безработицата, която преди 1/4 век беше непознато явление за БГ

– Капитала ограби и унищожи живота ви и продължава да го прави ежедневно.

Затова докато има капитал и класово разделение между хората, ще има и БОРБА !

Всеки човек има право на живот, свобода и право да получи възможност за развитие наравно с останалите.
Борбата ще я има до тогава, докато работническата класа и пролетариата победят !

България е първата страна в света където избухва антифашистко въстание против фашизма и капитализма.
Източник:http://spodeli.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

21 КОМЕНТАРИ

 1. МИЛИ ДЕЦА ОТ СКАНДАЛНО НЕТ ВИЕ МЕ РАЗПЛАКАХТЕ С ТАЗИ ЖАЕСТОКА ИСТИНА А КОЛКО БЕШЕ ХУБАВ ЖИВОТА ТОГАВА ДА БЕШЕ ТОЧНО ТАКА НИЩО НЕ НИ ЛИПСВАШЕ ВСИЧКИ БЯХМЕ С ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ А СЕГА В НОВОГОДИШНАТА НОЩ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ШЕСТОРНОТО УБИЙСТВО РАЗБРА КОЛКО Е СИЛНА МАФИЯТА И КОЛКО Е СЛАБА ДЪРЖАВАТА ОТ МАФИЯ УПРАВЛЯВАНА БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА СЪС ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА МАФИЯ ГЕРБ И БОРИСОВ МАФИОТА ТОВА НЕ Е ЖИВОТ А МИЗЕРНО СЪЩЕСТВУВАНЕ ДО ГРОБ САМО РЕВОЛЮЦИЯ БОРБА СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩАТА УБИЙСТВЕНА СХЕМАГЕРБ-РАНЪТ Е СПАСЕНИЕТО НИ ВЪСТАВАЙ НАРОДЕ САМО БОРБА , БОРБА НАРОДНА СРЕЩУ БЪЛГАРОУБИЕЦА БОРИСОВ ВСИЧКИ ЗНАЕМ ЧЕ ТОЙ ТРЕТИ МАНДАТ УПРАВЛЯВА ЕДНОЛИЧНО СЪС 240 ТЪРТЕЯ ПИОНКИ ВЪСТАВАЙ НАРОДЕ БОРБА ДО ПЪЛНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА ДА ВЗРИВИМЕ ПАРЛАМЕНТА ЗАЕДНО С УБИЙЦИТЕ

 2. УБИЧЦА НА ШЕСТОРНОТО УБИЙСТВО В НОВОГОДИШНАТА НОЩ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТКРИТ ТОЙ Е УСПЯЛ ДА ИЗБЯГА ВЕЧЕ ДАЛЕЧ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЕРОЯТНО С УБИЙСТВОТО СЕ КРИЯТ НЯКАКВИ МРЪСНИ БОЙКОВИ СЛЕДИ ЗАЩОТО ВСИЧКО ЛОШО В БЪЛГАРИЯ СЕ СЛУЧВА ПО ЗАПОВЕД НА БОЙКО НАЛИ ТОВА ГО ЗНАЕМ ВСИЧКИ

  • Абе пич, ти никога ли не си чувал и виждал, че има препинателни знаци-точка, запетая, тире, въпросителна, удивителна, скоба и т.н.???
   Ти акъл нямаш на две магарета сламата да разделиш, тръгнал си по форумите „мозък“ да ръсиш!

 3. Или е избягал или е бил убит..Това няма да се рабере, но поне ще “мълчи“:(

  • Очевадната истина боли не само неродените до’83, но и нас, родени и работили с гордост от създаденото и нескрита носталгия по съсипаното! Има съдник, той забавя но не забравя! Пред него и бившия и настоящите ряпа рупат! Браво за статията! Тя обаче не е за тези, които всичко са откраднали,а са си купили само дипломите!

 4. Да бе, всички викате революция, ама на кой му стиска?

  Пием, пеем буйни песни
  и зъбим се на тирана,
  механите нам са тесни –
  крещим ХАЙДЕ НА БАЛКАНА!

  Крещим, но щом изтрезнеем,
  забравяме думи, клетви,
  и немеем, и се смеем
  над народни свети жертви

 5. Малко допълнение към горната статия за информация на автора й

  Всъщност средната продължителност на живота на българина в царска България до 1944г. е бил не 52 години, а дори по-нисък-46 години!
  Това лично го видях и прочетох в случайно попаднал ми и оцелял до наши дни стар статистически годишник за Царство България, издание от 1941г.Данните са за 1939г.

 6. Забравихте заводите за тежко машиностроене в Радомир и Русе,които можеха да хранят цяла България

 7. Само да ви кажа аз съм свидетвел как за 15 мин през 2014 г само 2 Румънски буса как са товарили повече домати от колкото пише в статистиката и може да откдете и на Солунслата борса където се продава БГ краставица стотици тонове. Та щом има лъжа в статията трябва ли да я чета ??? Защо заблуждавате хората ???

 8. Много бързо забравихте мизерията и равноправната беднотия , хилядите убити без съд и присъда
  Дано младото поколение не се подведе от тази ваша илюзия за миналото

  • По-добре равноправна беднотия, вместо неравноправна богатия и мизерна беднотия.

 9. Не можеш да забравиш нещо, напр. мизерия, което не е съществувало..До 89 г нямаше гладуващи, нямаше бъркане по кофите за боклук, нямаше човек, който да не може да си плати ток и парно или да отиде на зъболекар и лекар при нужда..Сега има и то мнооого..Нека младото поколение да знае и да не вярва на подобни на “георги раданов“..още нямаше милони напуснали бащин край, за да оцелеят, хиляди прибягващи до самоубийство, толкова нисък стандарт и толкова ниска продължителност на живот – 40-60 г това ъзраст ли е за умиране, когато по другите държави е 70-85г..георги р ще каже да – 40 -50 г е добра възраст да налуснеш този свят:(((

 10. Абе като беше толкова хубаво,защо го развалихте? Кой бяга от хубавото.Защо толкова старателно пазехте границата ,за да не избяга някой от комунистическия рай? За да ида до Свиленград трябваше да си извадя ОТКРИТ ЛИСТ.До 1960 за да пътуваш на Юг от Ямбол се искаше ОТКРИТ ЛИСТ,иначе те арестуват.Тя корупцията дойде от СССР.Запознати сме с тяхните ВЗЯТКИ.През комунизЪма разцъфтя и у нас.За да си купиш Телевизор София искаха още 100 лв отгоре.Стига сте
  лъгали хората. Бяхме КОЛОНИЯ на СССР.Комунягите бяха колониалната Администрация.По Конституция имах право на ТРУД И ЖИЛИЩЕ.Кучешки живот,

  • Аз бях един от тези които избяга от хубавото. Това беше през 1969 г. Но когато пристигнах в най-богатата страна в света където за пръв път в живота си видях гладни и бездомни просяци, си промених мнението за света. Сега никой не може да ме убеди, че е нормално да има милионери и милиардери в момент когато други умират от глад. Това е и против всяка религия. Исус Христос беше за абсолютно равенство. Той казваше: „Ако имаш две ризи дай едната на ближния си“. А, какво става за милиардите които едни притежават, а другите умират от глад. Между другото в Америка през 70-те години имаше едно предаване за България в което се казваше че България по образование е на едно от първите страни в света, а по производство на глава от населението пред Гърция и Турция.

 11. По данни на Световната банка, които не е трудно да се намерят в интернет, през 1988 година България е на 53 (петдесет и трето) място в света по БВП. Незнам от къде е взета информацията в статията, но това много повече ми прилича на челна страница от вестник „Работническо дело“, т.е. не факти, а комунистическа пропаганда.

 12. Ако погледнете внимателно публикуваната снимка с щанд от магазин ще забележите добре подредените „Тоблерони“ на горния рафт. По тия времена те се продаваха само в Кореком с валута. Все още има много живи свидетели живели в онези години които помнят мизерните „народни“ магазини за да се опитвате да величаете жалкото ни тогавашно съществуване.

 13. Не знам каква е целта на авторите в тази публикация, но очевидно всичко е лъжа. Само един пример ще дам. Тук пише че през 1988 г. са произведени 111000 бр. домашни хладилници а 2014 – 0 бр. В завода на Либхер в момента се произвеждат 850000 бр. годишно.

 14. Само болен мозък може да жонглира с неверни цифри от соц. статистиката и да прави смешни заключения. Не съм фен на сегашното социално статукво, но изживял съм споменатите години и
  ИСКАМ ДА КАЖА НА МЛАДИТЕ: НЕ Е ВЯРНО!

 15. И тук са напъплели седерунгелите. Бъдещите седерасти бяха аутсайдерите в онова общество. Тъпите и мързеливите нямаха шанс тогава, намериха го след като дойде „свободата“.

 16. Очевадната истина боли не само неродените до’83, но и нас, родени и работили с гордост от създаденото и нескрита носталгия по съсипаното! Има съдник, той забавя но не забравя! Пред него и бившия и настоящите ряпа рупат! Браво за статията! Тя обаче не е за тези, които всичко са откраднали,а са си купили само дипломите!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Въведете кода за проверка: *